Onderhoudstechnicus / Maintenance engineer

EXPERTISE
Mechanics
SECTION
Astronomy & Operations
HOURS
38
CLOSING DATE

English follows Dutch

 

Wij zijn op zoek naar een gedreven, verantwoordelijke monteur die ons team komt versterken als Onderhoudstechnicus Radiotelescopen. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijkse onderhoud van onze radiotelescopen en het zorgen voor een soepele werking. Je bent ook verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen aan apparatuur, het uitvoeren van standaard onderhoud en het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Als je een passie hebt voor astronomie, elektronica en uitzonderlijke onderhoudsvaardigheden hebt, dan is dit de perfecte functie voor jou!

Onderhoudstechnicus
(Maintenance engineer)

Functieomschrijving

Als onderhoudstechnicus werk je na een gedegen leerperiode zelfstandig aan de LOFAR telescopen. Het betreft standaard onderhoudswerk, waarbij je ter plekke het functioneren van de telescoop beoordeeld, maar ook een storing kan aanleiding zijn voor een bezoek. Hierbij wordt je ondersteund door computersystemen en je team.

We zijn altijd op zoek om processen te verbeteren, hier is ook zeker ruimte voor je eigen inbreng. LOFAR telescopen bevinden zich in natuurgebieden, het is een groot voordeel als je een buitenmens bent. Buitenwerk vindt plaats van voorjaar tot najaar, in de winter werk je binnen. LOFAR is een software gestuurde radiotelescoop, je moet dus kennis hebben van elektronica, computers en netwerken. Kennis van HF en Linux is een pré, maar is geen vereiste.

LOFAR heeft 38 stations in Noord-Nederland maar ook een aantal in Europa. Ook deze stations onderhoud je. Je moet bereid zijn een aantal keren per jaar een aantal dagen van huis te zijn om dit onderhoud, samen met een collega, te doen.

Opleidingseisen

 • MBO+
 • Electrotechniek

Technisch inhoudelijke kennis 

 • Kennis van elektronica
 • Kennis van netwerksystemen
 • Computervaardig
 • Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
 • In bezit van rijbewijs B en bij voorkeur BE
 • VCA basisveiligheidscertificaat is een pré
 • Kennis van HF en Linux is een pré

Competenties

 • Teamplayer
 • Flexibel
 • Communicatief vaardig
 • Doorzetter
 • Buitenmens

Werkervaring

 • Enkele jaren ervaring in een technische omgeving

Overig

 • Bereid zijn om in het buitenland te werken voor periodes van 3 tot 4 dagen 3 maal per zomerseizoen (mei-oktober).

 Wij bieden

 • Een contract (38 uur per week) voor één jaar met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;
 • Een salaris conform schaal 8 of 9 cao WVOI (€ 2.875 - € 4.358), afhankelijk van relevante ervaring;
 • Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris en 42 vakantiedagen (fulltime contract) bieden wij jou ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een solide pensioenregeling (ABP) en reiskostenvergoeding;
 • Je profiteert bij ons ook nog eens van een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket, specifiek gericht op jouw situatie. Zo kun je bijvoorbeeld zelf bepalen of je extra vakantiedagen wilt verkopen.

De organisatie

ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie, bevordert de ontwikkeling van onze kennis van het heelal. Wij doen dit door fundamenteel sterrenkundig onderzoek te verrichten en geavanceerde technologieën en instrumentatie voor radioastronomisch onderzoek te ontwikkelen en beheren. ASTRON is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). ASTRON is gevestigd even buiten Dwingeloo in Drenthe. Er zijn ongeveer 200 wetenschappers, technici en operationele medewerkers in dienst. Het is een internationale gemeenschap, waarin de Telescope Operations (TO) groep een eigen plek inneemt.

Informatie

Bekijk voor informatie over ASTRON de website www.astron.nl. Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Marco Drost, Groepshoofd TO, telefoonnummer: 0611952523 of per e-mail: drost@astron.nl

Reacties

Je kunt solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen via de "Apply now" knop hieronder. De vacature blijft open staan, totdat deze is ingevuld. De interne en externe werving vindt tegelijkertijd plaats.


Maintenance engineer

We are looking for a driven, responsible technician to join our team as a Radio Telescope Maintenance Engineer. In this role, you will be responsible for overseeing the daily maintenance of our radio telescopes and ensuring smooth operation. You will also be responsible for troubleshooting equipment failures, performing standard maintenance and keeping up to date with the latest developments in the field. If you have a passion for astronomy, electronics and have exceptional maintenance skills, this is the perfect position for you!

Job Description

As a maintenance engineer you will work independently on the LOFAR telescopes after a thorough apprenticeship. This involves standard maintenance work, where you will assess the functioning of the telescope on site, but a malfunction can also be the reason for a visit. Here you will be supported by computer systems and your team.

We are always looking to improve processes so there is certainly room for your own input. LOFAR telescopes are located in nature reserves, it is a big advantage if you are an outdoorsman. Outdoor work takes place from spring to fall, in the winter you work indoors. LOFAR is a software controlled radio telescope, so you must have knowledge of electronics, computers and networks. Knowledge of HF and Linux is a plus, but not a requirement.

LOFAR has 38 stations in the north of the Netherlands but also a number in Europe. You will also maintain these stations. You must be willing to be away from home for several days a year to do this maintenance, together with a colleague.

Education Requirements

 • Further Education College/Community College
 • Electrical engineering

Technical content knowledge

 • Knowledge of electronics
 • Knowledge of network systems
 • Computer literate
 • Knowledge of the English language both verbally and in writing
 • In possession of driving license B and preferably BE
 • VCA basic safety certificate is an advantage
 • Knowledge of HF and Linux is an advantage

Competencies

 • Team player
 • Flexible
 • Communicative skills
 • Go-getter
 • Outdoorman

Work Experience

 • Several years of experience in a technical environment

Other

 • Willing to work abroad for periods of 3-4 days 3 times per summer season (May-October).

We offer

 • A contract (38 hours per week) for one year with the possibility of extension if functioning well;
 • A salary in scale 8 or 9 of the WVOI collective labor agreement (€ 2,875 - € 4,358), depending on relevant experience;
 • Besides good primary working conditions such as a year-end bonus of 8.33% of the gross annual salary and 42 vacation days (full-time contract), we also offer you excellent secondary working conditions, including a solid pension plan (ABP) and reimbursement of travel expenses;
 • With us, you also benefit from a flexible benefits package specific to your situation. For example, you can decide whether you want to sell extra vacation days.

Organization

ASTRON, the Dutch institute for radio astronomy, promotes the development of our knowledge of the universe. We do this by conducting fundamental astronomical research and developing and managing advanced technologies and instrumentation for radio astronomical research. ASTRON is part of the institutes organization of NWO (Netherlands Organization for Scientific Research). ASTRON is located just outside Dwingeloo in the province of Drenthe. It employs about 200 scientists, technicians and operational staff. It is an international community, in which the Telescope Operations (TO) group has its own place.

Information

For information about ASTRON, see www.astron.nl. More information about this position can be obtained from Marco Drost, Group Head of TO, telephone number: 0611952523 or by e-mail: drost@astron.nl

Comments

You can apply by sending your CV and cover letter via the "Apply now" button below. The vacancy will remain open until filled. Internal and external recruitment will take place at the same time.

Onderhoudstechnicus / Maintenance engineer

EXPERTISE
Mechanics
SECTION
Astronomy & Operations
HOURS
38
CLOSING DATE

Apply now

Please fill out the form below

  mfx


  All vacancies
  Word from a staff member
  Andre Gunst
  Group leader
  My work at ASTRON is very interesting! Mainly because I can solve many challenging and complex problems. To solve these problems, I use the latest technologies.
  Read more
  Current Vacancies

  @astron

  chevron-down